Die Oxford Sekondere Atlas vir Suid-Afrika is bygewerk en hersien om die Suid-Afrikaanse Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring te ondersteun. Dit sluit die jongste kaarte en data in. Die kaartvaardigheidsbladsye is herontwikkel om leerders se geografiese vaardighede en tegnieke in ooreenstemming met KABV te verbeter. Leerders word toegerus met inhoud en vaardighede wat nodig is om in relevante aspekte van Geografie uit te blink. Kruiskurrikulere leer oor hulle plek in die wereld word ondersteun.

The Oxford Secondary Atlas for South Africa has been updated and revised to support the South African Curriculum and Assessment Policy Statement. This includes the latest maps and data. The map skills pages have been redesigned to improve learners’ geographical skills and techniques in accordance with CAPS. Learners are equipped with the content and skills needed to excel in relevant aspects of Geography. Cross-curricular learning about their place in the world is supported.

Dimensions: 27cm x 23cm x 1cm

ATLAS OXFORD SEKONDERE GR7-4

SKU 9780199070404 Category

R308.90

33 in stock